Garg shodan

فصل تابستونه و دریا رفتن و شنا کردن زیاد میشه ۹۰ درصد غرق شدن ها بخاطر شکل گرفتن این نوع جریان آب تو دریاس.یه نکته ی حیاتی هس که باید بدونید:

اگه موقع شنا خدای نکرده افتادین توی جریان موج و زیر پاتون خالی شد
سعی کن موازی ساحل شنا کنید تا از موجها خلاص شید
اگه به سمت خلافش شنا کنید
فقط انرژیتون هدر میره خسته میشید و درنهایت به احتمال زیاد غرق میشید